zahyb
levy Základní pojmy
Východiska
Výchova
Obnova
Pěstební systémy
pravy
Obnova lesních porostů
Obnova lesních porostů
zahyb2 nic
Home
Strom
Ekologické souvislosti obnovy
nic  

Zástin - účinek horních pater lesního porostu omezující plný přístup světla (v širším smyslu i srážek) do nižších pater až k půdnímu povrchu. Na příznivém působení zástinu (clony) mateřského porostu je založena clonná obnova lesa. Se schopností dřevin snášet zástin úzce souvisí i jejich členění na dřeviny světlomilné a dřeviny stín snášející. 

Clonění horní ovlivňuje rozhodujícím způsobem (modifikací horního světla, tepla a srážkových poměrů) nový porost, vzniklý a rostoucí pod ochranou mateřského porostu v clonném, příp. vnitřně okrajovém postavení. Na postupné a cílevědomé redukci horní clony je založena clonná obnova lesa. 

Clonění boční je působení okraje (stěny) staršího porostu na navazující nově vzniklý porost, rostoucí v holosečném, popř. násečném (vnějším okrajovém) postavení. Boční clonění zabezpečuje příznivé mikroklima, snižuje evapotranspiraci a dočasně omezuje růst buřeně. Na druhé straně vytváří boční clona srážkový stín a zpravidla negativně působí i na rychlost odrůstání nárostů a kultur.

 

 

Uvolňování zápoje - pěstební opatření, které zmenšováním počtu stromů mateřské etáže vytváří příznivé podmínky pro nasemenění, ujmutí a odrůstání nové generace lesa. Na cílevědomém a řízeném uvolňování zápoje je založena clonná obnova lesa. Uvolňováním zápoje dospívajících a dospělých porostů se u zbylých stromů zvyšuje tloušťkový (světlostní) přírůst. Ze záměrného uvolnění zápoje, z trvalého prosvětlení porostů v určitých růstových fázích lesa vychází tzv. přírůstné hospodářství

Kryt ekologický je pojem pro ochranu zpravidla mladých růstových fází lesních porostů (náletů, nárostů, kultur, mlazin) před působením škodlivých klimatických činitelů a imisí. Tato ochrana je zabezpečena v prvé řadě příznivým vlivem starších (vyšších) porostů cloněním bočním a při uplatnění clonných sečí cloněním horním. Naléhavá je potřeba ekologického krytí kultur v imisních územích, a to zejména pro utlumení vzdušného proudění a snížení výkyvů extrémních teplot. Toho lze dosáhnout především ponecháním nevytěžených zbytků (pruhů) původních porostů a dále snížením velikosti holých sečí i orientací jejich podélné osy kolmo na směr převládajícího větru. Při zalesňování lze dále účinně využít jako krytu i terénní nerovnosti, dostatečně vysoké a proti toku imisí situované valy shrnutého klestu atp. 

Krytí porostů postupné představuje ucelený systém ochrany lesních porostů proti bořivému větru a v imisních oblastech i proti působení imisí. Jeho podstatou je rozčlenění porostů do mýtních článků, v nichž je obnovní postup důsledně vedený proti převládajícímu směru větru. Nově vznikající porost je zpočátku chráněn proti účinkům větru (příp. imisí) dospělým porostem, v pozdějším věku prostorovým uspořádáním - postupným krytím věkově odstupňovaných porostů.nic
nic Zpět

Časová a prostorová organizace obnovy

Obnovní prvky

Vpřed

nic