Výuka probíhá jak teoreticky (přednášky) v předmětech pro bakalářský i magisterský program studia ve stěžejních předmětech: Obecná genetika, Genetika a šlechtění lesních dřevin (inovováno), Zakládání lesa I a II (inovováno), Zakládání dřevinné vegetace, Rhizologie lesních dřevin, Pěstování speciálního sadebního materiálu, Pěstění lesů a Polyfunkční pěstění lesů (inovováno), Pěstování účelových lesů, Pěstování dřevinné vegetace, Školkařství a zalesňování, Agrolesnictví (nové), Silviculture (inovováno), Intenzivní lesní kultury, Základy lesnictví, tak prakticky (cvičení) především na ŠLP ML Křtiny, v prostorách a na majetcích LESCUS Cetkovice s.r.o., Lesy města Brna a.s., Městské lesy Jihlava s.r.o., Městské lesy Hradce Králové a.s., Ekosystémové stanice Rájec, Bílý Kříž (CzechGlobe), Arcibiskupské lesy (oblast Beskyd) aj. Hlavní cvičení probíhají formou výjezdů s praktickými ukázkami. Nově byl vytvořen (v rámci projektu INOBIO) výukový polygon na ŠLP za účelem oborově-syntézního přístupu v praktické přípravě studenta (v rámci tzv. komplexních cvičení). Zvláštním „bonusem" pro studenty absolvující předmět Polyfunkční pěstění lesů v I. ročníku Mgr. programu studia Lesní inženýrství je týdenní výukový pobyt v Chorvatsku, kde se studenti seznamují se stupni degradace a obnovou mediteránních „macchia" ekosystémů, s výběrným způsobem hospodaření a s pěstováním slavonského dubu v lužní oblasti povodí Sávy. /Pozn.: Tento pobyt je výměnný, tzn. že pro studenty Univerzity Zagreb je organizován obdobný týdenní pobyt v ČR, kde studenti navštěvují LZ Židlochovice, ŠLP Křtiny, ML Hradec Králové a oboru v Opočně./