Projekty

Projekty řešené na Ústavu nauky o dřevě

projekt TAČR Neinvazivní systém pro měření stability stromů a hodnocení jejich provozní bezpečnosti

Řešitelské pracoviště:

 • Sobriety s.r.o.
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Doba řešení: 2014 – 2017

Cíl projektu

Cílem projektu je vyvinout systém pro neinvazivní posouzení stability stromu a jeho provozní bezpečnosti s využitím optických metod.

Abstrakt

Cílem projektu je vyvinout systém pro neinvazivní posouzení stability stromu a jeho provozní bezpečnosti. Tento unikátní systém kvalitativně posune dosavadní způsoby hodnocení provozní bezpečnosti stromů a nabídne v této oblasti zcela nové možnosti. Systém bude postaven na optické metodě DIC (korelace digitálního obrazu), bude použitelný v terénu, snadno aplikovatelný a využitelný zaškolenými osobami. Současně vzniknou komplexní certifikované metodiky pro stanovení stability stromu, a to včetně příslušného programového vybavení pro výpočet potenciálně působících zatížení a vyhodnocení deformačního pole. Základní a plně funkční systém bude vyvinut do konce roku 2017, v letech následujících se bude systém průběžně aktualizovat z hlediska nových technologií, nových metodik posuzování zdravotního stavu stromů, či případně z hlediska nové legislativy.

Průběžné výsledky

Metodika výpočtu zatížení stromu pro vizuální hodnocení a vyhodnocování přístrojových metod


 

projekt OPVK 2.3 InWOOD

CZ.1.07/2.3.00/20.0269, Vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného týmu pro vývoj nových materiálů na bázi dřeva

Webové stránky projektu: http://www.inwood-project.eu/cs

Řešitelské pracoviště:

 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Doba řešení: 2012–2015

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného týmu specializujícího se na vývoj nových materiálů využívajících obnovitelných surovin, zejména dřeva.

Abstrakt

Cílem je zvýšení kvality a produktivity vědecké práce na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) prostřednictvím vytvoření mezinárodního VaV týmu. Přínosem je zlepšení stávajících a osvojení si nových metod vědecké práce, navázání kontaktů a zvýšení excelence pracoviště ve studiu využití dřeva a materiálů na bázi dřeva s důrazem na aplikovaný a průmyslový výzkum. Výstupem zapojení pracovníků do týmu bude např. zapojení do mezinárodních grantových projektů, zlepšení kompetencí v oblasti metodologie vědy (designu výzkumu, vytváření týmů, komunikace s vědeckými pracovišti, ochrany duševního vlastnictví, prezentace a publikace výsledků aj.), aplikace nových technologií k zefektivnění základního, aplikovaného a průmyslového výzkumu na LDF MENDELU. Projekt je zaměřen na výzkum vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva, modifikace vlastností a vývoj nových materiálů s ohledem na následné užití. Takto ucelený přístup vyžadující širší kooperaci je velmi přínosný a je jedinečný na národní i evropské úrovni. Při podílu, který zpracování dřeva v EU představuje a za předpokladu postupného zvyšování objemu využití této obnovitelné suroviny, projekt nabízí možnost koncentrace vědecké kapacity a vytvoření centra excelence s vlivem přesahujícím hranice ČR. Struktura týmu je popsána v příloze č. 13. Dva špičkoví zahraniční odborníci ((Prof. R. Wimmer, Dr. P. Rademacher) tvoří osu projektu, členy týmu jsou jak mladší, tak i zkušení výzkumníci, jejichž zaměření zasahuje od studia chemie a struktury dřeva, přes popis fyzikálních a mechanických vlastností, modelování fyzikálních procesů, modifikace vlastností, vývoj kompozitů vč. technologie výroby, až po zpracování materiálů do výrobků vč. tváření, opracování, dokončování apod. Celkovým výstupem je sestavení týmu se silnými evropskými vazbami, schopného kvalitně prezentovat a uplatnit zjištěné poznatky ve výuce, na mezinárodním vědeckém fóru i v průmyslové praxi.

 

InWood – The Establishment of an International Research Team for the Development of New Wood-based Materials

Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno manages a project for establishment of an international research team in the field of wood science and technology. The project starts on 1st July 2012 and will finish on 30th June 2015.

Informace o projektu InWood zde.


 

GAP405/11/1729 Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě

Řešitelská pracoviště:

 • Archaia Brno o.p.s.
 • Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni

Doba řešení: 2011-2014

Cíl projektu:
Cílem projektu je shrnutí archeologických, stavebních, historických, environmentálních a geologických poznatků z archeologického výzkumu unikátně dochovaného středověkého hradu Veselí n. Moravou. Projekt je základem pro další interisciplinární výzkum krajiny, života a stavební kultury.

Abstrakt
Středověký hrad (dnes zámek) Veselí nad Moravou představuje v rámci Evropy unikátní lokalitu s
množstvím dochovaných dřevěných staveb, konstrukčních prvků a s nevídaným objemem organických
zbytků. Náležité vyhodnocení komplexního multidisciplinárního výzkumu, který na lokalitě v roce 2008-
2010 probíhal. Přinese krom celkového historického, archeologického a stavebního zhodnocení také
výsledky celé škály environmentálních metod, u kterých byly výzkumem ověřeny a prohloubeny
dosavadní metodická východiska. Zhodnocení zástavby a vnitřního vývoje lokality přinese zcela
ojedinělý pohled na stavební podobu předhradí s nezděnou zástavbou ve 13. a 14. století. Možnost
provázání veškerých nálezů a struktur s dendrodaty umožňuje absolutní dataci. Potřebnou pro objasnění
dynamického nárůstu dochovalé stratigrafie. Hlavním výsledkem projektu bude monografie „Veselí nad
Moravou – středověký hrad v říční nivě“.


 

GAČR GA205/08/0926 Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech

Řešitelská pracoviště:

 • Masarykova univerzita
 • Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Doba řešení: 2008–2011

Cíl projektu

Cílem projektu je studium dopadů mrtvého dřeva v korytech a příbřežních zónách vodních toků na jejich hydrologické, morfologické a ekologické charakteristiky. Jako modelové vodní toky byly vybrány Bílá Opava, Lužnice a Morava.

 

Abstrakt

 

Objektem zájmu jsou jednotlivé kmeny i jejich naplavené akumulace blokující průtočný profil řeky. Pozornost bude věnována třem aspektů mrtvého dřeva v říčním ekosystému: struktuře, dynamice a funkci. Struktura bude řešena z hlediska objemu dřeva v korytě a příbřežní zóně, klasifikace individuálních kusů a dřevních akumulací a zákonitostí jejich prostorové distribuce. V rámci dynamiky budou řešeny mechanizmy přísunu přísunu dřeva do říčního koryta, jeho bilance, rozklad zbytků dřeva na místě a dendrochronologické datování. Funkce bude řešena mapováním účinků mrvého dřeva na morfologický vývoj koryta, na charakter dnových sedimentů a diverzitu vodních habitátů. V prostředí GIS budou modelovány interakce mezi břehovými a doprovodnými porosty řek a hydromorfologickými procesy na úrovni korytovonivních

jednotek. Výsledkem projektu bude poznání mechanizmů přísunu dřeva do řeky, jeho následných proměn (pohyb, rozklad), dopadů na fluviální biogeomorfologii a taktéž zhodnocení rizika vzniku povodně a destabilizace koryta; poznatky budou integrovány do biogemorfologického v GIS modelu. Závěrečným výstupem projektu bude monografie věnovaná problematice mrtvého dřeva v říčních ekosystémech.


 


Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí

Řešitelská pracoviště:

 • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
 • Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Doba řešení: 2012–2015 (4 roky)

Cíl projektu:

 • zmapování poruch historických tesařských spojů zejména z hlediska materiálových vlastností spojovaných dřev a možnosti oprav spoje
 • experimentální testování replik spojů,
 • vytvoření numerických modelů spojů,
 • optimalizace geometrie a materiálové skladby spojů z hlediska jejich trvanlivosti a nákladovosti při provádění oprav historických objektů,
 • návrh památkového postupu pro opravy a restaurování původních historických tesařských spojů,
 • vytvoření certifikované metodiky pro navrhování a posuzování spojů (obsahující doporučení na změnu normy, případně vytvoření nové normy).

Abstrakt

Cílem projektu je vytvoření přednormativní certifikované metodiky pro navrhování a posuzování bezpečnosti celodřevěných spojů při restaurování a opravách památek. Tyto spoje sice při restaurování a opravách památek umožňují optimální konstrukční a vzhledovou kompatibilitu s původními tesařskými spoji, ale projektanti oprav historických dřevěných konstrukcí nemají dosud k dispozici adekvátní technické a normativní podklady pro jejich posuzování a návrhy. Technické podklady (návrhová i posuzovací metodika) pro nejpoužívanější tradiční tesařské spoje a nová celodřevěná řešení oprav historických dřevěných konstrukcí budou založeny na terénním hodnocení celodřevěných spojů historických konstrukcí, experimentální a výpočetní analýze. Pro optimální návrh spojů budou pro vybrané typy spojů sestaveny numerické modely, jejichž verifikace proběhne na základě mechanických zkoušek vzorků ve skutečné velikosti. Výsledky budou použity jako vědecké reference pro doporučení a návrh na změnu norem pro navrhování dřevěných nosných konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 „Navrhování dřevěných konstrukcí“, případně vytvoření nové technické normy v rámci aktivity CEN/TC346 „Konzervace kulturního dědictví“.