Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta, Agronomická fakulta

 

adamovské lesy  rudice pískovna

Geologická

charakteristika

území ŠLP Křtiny

Prezentace vybraných lokalit

line decor

  

line decor

 
 
 
 

ŠLP Křtiny

Školní lesní podnik (ŠLP) Masarykův les Křtiny se nachází severně od Brna a tvoří souvislé území mezi Brnem a Blanskem. Rozloha je 10492 hektarů. Geomorfologicky území ŠLP spadá do oblasti Drahanské vrchoviny, s podoblastmi Adamovská vrchovina, Moravský kras a Konickou vrchovinou. Reliéf území je velmi členitý s dominantní polohou hluboce zaříznutých údolí řeky Svitavy a jejího levostranného přítoku Křtinského potoka. Nadmořská výška území kolísá v rozmezí 215 m.n.m. (hladina řeky Svitavy) až 573 m.n.m. (vrch Proklest). Geologická stavba ŠLP je velmi pestrá. Území můžeme rozdělit do 3 hlavních geologických jednotek.  Západní a velkou část jižní části tvoří vyvřeliny brněnského masivu, tvořené převážně granodiority, v menší míře pak kyselými granodiority (tonality). Střední část a menší území v jižní části tvoří především vápence devonského až karbonského stáří. Východní část pak horniny moravského kulmu, zejména droby a jílovité břidlice. Z hlediska půdotvorného jsou významné i plošně méně rozšířené mladší pokryvné útvary, hlavně druhohorní, jurské a křídové sedimenty, v menší míře pak neogenní štěrky, štěrkopísky a čtvrtohorní spraše a sprašové hlíny.

Díky vysoké geologické a geomorfologické rozmanitosti vyniká území ŠLP také vysokou pestrostí půdních typů. V oblasti brněnského masivu a moravského kulmu převládají kambizemě, v místech s ovlivněním vodou pak pseudoglejegleje. Na horninách vápencového složení převládají rendziny. Plochy s rozsáhlejšími výskyty neogenních a kvartérních sedimentů jsou mimo kambizemí často kryty půdními typy hnědozem a luvizem. Na skalních výchozech a prudkých svazích se můžemne setkat s půdními typy ranker a litozem.

 

small desk. odlucnost droba 2 004.jpg


 

 

projekt FRVŠ 216/2008

(tematický okruh F6/d)

řešitel a spoluřešitelé: 

Mgr. Aleš Bajer, PhD.

Dr. Ing. Vítězslav Hybler

Doc. Ing Stanislav Jelínek, CSc.