header11
Ústav
geologie a pedologie
Jste 71419. návštěvník
těchto stránek od 1.1.2011.
Ústav geologie a pedologie
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 3
613 00 Brno

Služby v pedologii a geologii

Ústav geologie a pedologie provozuje také tzv. doplňkovou činnost, v rámci které nabízí a poskytuje služby v oblasti pedologických a geologických věd. Jako pracoviště Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně má UGP statut soudního znalce v oblasti lesnictví, pedologie, geologie a ekologie. 

  • Expertní činnost
  • Poradenská a konzultační činnost
  • Komplexní služby
  • Soudní znalectví
  • Vyhotovení odborných posudků

V rámci pedologických věd:

– hodnocení půdní úrodnosti s akcentem na optimalizaci výživy rostlin pro potřeby lesnické, zahradnické, vinařské, zahrádkářské i agronomické činnosti
– hodnocení půdy z hlediska zakládání lesních školek a dalších způsobů produkčního využití půdy
– hodnocení vhodnosti výsadeb dřevin
– hodnocení vodního a vzdušného režimu a plánování závlah
– výživa a hnojení lesních dřevin
– tvorba a hodnocení kompostů a substrátů
– tvorba půdních a odvozených map
– půdy a antropogenní vlivy: hodnocení fyzikální, chemické i biologické degradace půdy (kontaminace půdy, acidifikace, ztráty produkce, eroze a erodibility,  zhutnění aj.) s návrhem sanačních opatření
– hodnocení ekologické stability půdy a ekologických rizik
– hodnocení újmy na pozemcích určených k plnění funkcí lesa vlivem nelegálního odlesnění
– hodnocení půdního prostředí v urbanizovaném území (zasolení půdy, kontaminace exhaláty, rekonstrukce výsadeb aj.)
– tvorba rešerší s pedologickou tématikou

V rámci geologických věd:

– hodnocení stability svahů a delineace sesuvných území
– hodnocení minerální síly hornin a půdotvorných substrátů
– šetření hydrogeologických poměrů
– hodnocení pramenných oblastí
– mineralogické a petrologické charakteristiky přírodnin včetně totálních rozborů
– inženýrsko-geologické práce v krajinném pojetí
– tvorba rešerší s geologickou tématikou

 Laboratorní analýzy:

Na stránkách UGP naleznete výčet laboratorních analýz prováděných v laboratořích UGP, které lze poskytnout jako služby externímu zájemci.

Uvedené služby jsou poskytované smluvně za cenu stanovenou dohodou.

Výběr vyhotovených prací a posudků v doplňkové činnosti UGP:

VAVŘÍČEK, D. — KUČERA, A. — PECHÁČEK, J. — DUNDEK, P. — JUŘIČKA, D. Znalecký posudek číslo 30/2013 o možnosti navrženého záboru PUPFL v návrhu ÚP Loučná pod Klínovcem z hlediska ustanovení §§7-8 zákona o lesích.2013.

KUČERA, A. — ZICH, T. — BOHÁČOVÁ, L. Znalecký posudek číslo 35/2014 o půdním prostředí se zaměřením na zasolení půdy vlivem zimní údržby vozovky chemickým posypem v ulici Střelecká, Hradec Králové.2014.

KUPEC, P. — KUČERA, A. — OPRCHAL, J. — KRIEGLER, Š. „BAWANUR“ Feasibility Study $ Design for Bawanur Dam & Garmian Irrigation Canal in Garmian, Stage 3 – Garmian Irrigation Scheme and Canal Projects, C3. Garmian Irrigation Scheme Project.

VAVŘÍČEK, D. — KUČERA, A. — PECHÁČEK, J. — DUNDEK, P. Znalecký posudek číslo 29/2013 o rozsahu a vlivu těžebních úprav na narušení půdního krytu na pozemcích určených k plnění funkce lesa na p. č. 718/4, 718/5, 718/6, 718/9, 718/34, 718/35, 2483 v k. ú. Dolní Lomná CHKO Beskydy.2013.

VAVŘÍČEK, D. — PECHÁČEK, J. — DUNDEK, P. — MAROSZ, K. — ŠAVRDA, Z. Možnosti intenzifikace odrůstání a optimalizace zdravotního stavu porostů 2.-4.růstové fáze v oblasti ML Vítkov.

VAVŘÍČEK, D. — PECHÁČEK, J. — DUNDEK, P. Dílčí hodnoty fyzikálních vlastností a hydrolimitů na stanovišti navrhované lesní školky LZ Židlochovice.

Mapa souhrnné kategorizace rizik. MADĚRA, P. — ŠENFELDR, M. — TIPPNER, A. — ŠPINLEROVÁ, Z. — BUČEK, A. — VAVŘÍČEK, D. — ROŠTÍNSKÝ, P. — CULEK, M. — FRIEDL, M. 2012.

Mapa kategorizace kleče dle vlivu na intraskeletovou erozi. VAVŘÍČEK, D. — TIPPNER, A. 2012.

© Ústav Geologie a Pedologie | 2008 - 2018 | Developed by www.jirman.info