header16
Ústav
geologie a pedologie
Jste 71137. návštěvník
těchto stránek od 1.1.2011.
Ústav geologie a pedologie
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 3
613 00 Brno
» Doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D. (více informací)
Zaměstnanec (Akademický pracovník, vedoucí ústavu)
Telefon:54513 4037
Externí informace: UIS

Vystudoval magisterský obor Mineralogie, petrologie a geochemie na Přírodovědecké fakultě, Masarykovy Univerzity a následně i obor Ekologie lesa doktorského studijního programu Mendelovy univerzity. Dlouhodobě se specializuje na studium exotických horninových asociací, ložiska strategických komodit a procesy vedoucí k jejich vzniku. Na druhou stranu se zajímá i o odpadové hospodářství, desertifikaci, problémy tajícího permafrostu, a celkově degradaci a možnou regeneraci krajiny v kontextu evropských i celosvětových souvislostí. Má zkušenosti s vedením geologických, dalších vědeckých, ale i horolezeckých expedic do Číny, Mongolska, Ruska i dalších zemí. Domluví se anglicky, mongolsky, rumunsky, rusky, slovinsky, španělsky, atd. Rád chodí do divadla a objevuje nové věci, lyžuje, plave, šermuje a miluje vysokohorskou turitstiku a je schopný přežít a motivovavat přežít i ostatní i v extrémně nesnadných situacích.

» doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček (více informací)
Zaměstnanec (Akademický pracovník, zástupce vedoucího ústavu)
Telefon:54513 4187
Externí informace: UIS
» Ludmila Špačková (více informací)
Zaměstnankyně (Sekretářka)
Telefon:54513 4035
Externí informace: UIS
» Doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (více informací)
Zaměstnankyně (Akademická pracovnice, knihovnice)
Telefon:54513 4530
Externí informace: UIS

Vystudovala obor Agroekologie na Agronomické fakultě MZLU v Brně, následně na Lesnické a dřevařské fakultě absolvovala doktorský studijní program Ekologie lesa, ve stejném oboru v roce 2012 úspěšně obhájila habilitační řízení na LDF MENDELU.

Je aktivní ve vzdělávací činnosti, jak tvorbou výukových materiálů pro studenty, tak i předáváním svých zkušenosti poradenskou a konzultační formou, která často přechází do mentoringu.

Odborná profilace: v oboru půdní biochemie – teoretický i praktický výzkum zaměřený na aminokyseliny, půdní enzymy, kořenové exsudáty, organické látky v půdě apod.; pedologie – pedologické terénní šetření a odběr půdních vzorků, vyhodnocení laboratorních analýz, hodnocení půdních procesů, hodnocení půdního prostředí jako součást různých ekosystémů; aplikovaná geologie – hodnocení půdotvorného substrátu.

Ráda cestuje, mezi oblíbené destinace patří Skandinávie a Indie, kde poznává jak funguje vnitřní „svět“ člověka, zejména vazba těla, ducha a mysli.

» doc. RNDr. Pavel Formánek, Ph.D. (více informací)
Zaměstnanec (Akademický pracovník)
Telefon:54513 4309
Externí informace: UIS

Biochemie půdy a rostlin, ekologie: základní výzkum mikrobiálního metabolismu v půdě, aminokyselin, enzymů, kořenové exsudace s důrazem na vliv a význam enantiomerů nízkomolekulárních organických látek. Fytotoxické, toxické a karcinogenní látky v půdě a rostlinách. Ekologie - vliv managementu terestrických ekosystémů a globálních klimatických změn na půdy a koloběhy látek. Fytoremediace. Alelopatie.

» Prof. Ing. Klement Rejšek, Cs.C. (více informací)
Zaměstnanec (Akademický pracovník)
Telefon:758693875
Externí informace: UIS

Půdní biochemie - laboratorní analýzy, interpretace výsledků, teorie. Praktická pedologie - hodnocení stanovišt, terénní průzkum, posudková činnost (pro všechny kategorie půdního fondu ČR). Systematika/klasifikace půd. Aplikovaná pedologie - hodnocení vazby půda-rostlina, vývoj půd (paleopedologie, půdní procesy), půda a les. Půdní biologie a organické půdní látky včetně enzymů. Aplikovaná geologie - geologie regionů ČR, vazba stanoviště na půdotvorný substrát/podložní horninu. Kras a krasové půdy.

» Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (více informací)
Zaměstnanec (Akademický pracovník, správce výpočetní techniky)
Telefon:54513 4521
Externí informace: UIS

Absolvent MENDELU v Brně, obor lesnictví, absolvent doktorského studia, obor ekologie lesa. V disertační práci se zabýval ekosystémy holých bučin; zabývá se problematikou lesních půd (využití fytostimulačních přípravků v obnově lesa, kotlíková obnova lesa a půdní prostředí, kalamitní holiny, půdní eroze, lesy nízké), mapováním půd a antropogenními vlivy na půdní prostředí. Vyučuje geologii a pedologii, vede předmět Půdy a antropogenní vlivy. Hovoří anglicky a francouzsky; mezi záliby patří hudba, literatura, sport.

» Ing. Karel Marosz (více informací)
Zaměstnanec (Vedoucí laboratoře)
Telefon:54513 4036
Externí informace: UIS

Dětství prožil v malebné beskydské přírodě. Vystudoval lesní inženýrství na MZLU v Brně a poté nastoupil na ústav geologie a pedologie, kde se věnuje především terénnímu odběru půdních vzorků, laboratornímu výzkumu, v menší míře pak výuce. Je ženatý a má tři děti.

» Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. (více informací)
Zaměstnankyně (Akademická pracovnice - odborná asistentka)
Telefon:
Externí informace: UIS
» Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (více informací)
Zaměstnanec (Akademický pracovník)
Telefon:54513 4040
Externí informace: UIS

Odborná profilace: Geologie (studium půdotvorných substrátů), kvartérní geologie, pedologie (vliv geomorfologie a mikrogeomorfologie na vývoj půd, iniciální stádia půd), geoarcheologie (půdní mikromorfologie). Další odborné aktivity: posudková a poradenská činnost (oblast geologie, pedologie, geomorfologie); odborná průvodcovská a exkurzní činnost (geologie, geomorfologie, pedologie); tvorba výukových (vzdělávacích) materiálů a pomůcek (oblast neživé přírody); vzdělávací a propagační činnost v oblasti geoturismu; externí výuka na PřF MU Brno.

» RNDr. Ida Drápelová (více informací)
Zaměstnankyně (Vědecko-výzkumná pracovnice)
Telefon:545134036, 545134531

Vystudovala obecnou biochemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala mj. v pedologických laboratořích Výzkumného ústavu pro zúrodnění zemědělských půd v Brně, ve Výzkumném ústavu zdravotnické techniky Chirana na vývoji glukózového biosenzoru a ve firmě Lachema. Od roku 2001 pracuje na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Odborné zaměření: analýza půd, elementární analýza, průtoková analýza (FIA) stanovení uhlíku a dusíku ve vodách, rozpustná organická hmota v půdě, depozice v horských oblastech.

Je vdaná, má syna a dceru, zajímá se o divadlo a hudbu, baví ji práce na zahradě a studium jazyků (angličtina, němčina).

» Ing. Jan Pecháček (více informací)
(Student doktorského studia)
Telefon:54513 4187
Externí informace: UIS
» Ing. Jindřich Figala (více informací)
(Student doktorského studia)
Telefon:54513 4522
Externí informace: UIS

Téma disertační práce: Enantiomery nízkomolekulárních látek v kořenových exsudátech smrku ztepilého (Picea abies) a buku lesního (Fagus sylvatica).

» Ing. David Juřička (více informací)
(Student doktorského studia)
Telefon:54513 4522
Externí informace: UIS

Absolvent oboru Agroekologie Mendelovy univerzity v Brně. Své doktorské studium směřuje na výzkumu tajícího permafrostu a aridizace Centrální Asie a jižní Sibiře. Ve své připravované dizertační práci se zabývá hodnocením dopadů migrace chemických prvků vázaných v tajícím permafrostu na boreální lesní ekosystém jižní Sibiře. Má zkušenosti s teréní prací v extrémních podmínách Mongolské Gobi. Mezi jeho zájmy patří rybaření, turistika, hudba a prakticky vše kolem přírody.

Téma disertační práce: Vliv lesa na migraci a sedimentaci rizikových prvků a vybrané environmentální problémy.

» Ing. Ladislav Holík (více informací)
(Student doktorského studia)
Telefon:54513 4522
Externí informace: UIS

Téma disertační práce: Vliv vybraných stanovištních faktorů s důrazem na proteinogenní/neproteinogenní aminokyseliny pro proteolytickou aktivitu lesních půd.

» Ing. Peter Dundek (více informací)
(Student doktorského studia)
Telefon:54513 4522

Absolvent Mendelovy univerzity v Brně, obor lesní inženýrství. Téma diplomové práce: Hodnocení vybraných půdně-fyzikálních parametrů pro charakteristiku změněného stavu po vyklizování dříví pomocí UKT v lesním hospodářství. V současné době se zabývá půdní biochemií se zaměřením na mineralizaci neproteogenních aminokyselin v půdě. Mezi záliby patří zejména řezbářství, včelařství, turistika, cyklistika a řada dalších.

Téma disertační práce: vliv hormonů, komopostů a rašelinových substrátů na biologickou aktivitu půdy a na složení kořenových exsudátů sadebního materiálu smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) pomocí vybraných biochemických metod.

» Ing. Hana Cihlářová (více informací)
(Studentka doktorského studia)
Telefon:
Externí informace: UIS

Téma disertační práce: Vhodnost a možnosti využití přirozené sukcese jako alternativy rekultivačních postupů v lomech s geotechnicky odlišným podložím.

» Ing. Marcela Muchová (více informací)
(Studentka doktorského studia)
Telefon:54513 4522
Externí informace: UIS

Téma disertační práce: Sukcese lesních společenstev versus lesnická rekultivace v lomech Moravského krasu.

» Ing. Zuzana Vymětalová (více informací)
(Studentka doktorského studia)
Telefon:
Externí informace: UIS

Téma disertační práce: Půdní prostředí jasanových porostů a houbový patogen Chalara fraxinea T. Kowalski

» Ing. Jana Rosíková (více informací)
(Studentka doktorského studia)
Telefon:54513 4034
Externí informace: UIS

Téma disertační práce: Dynamika vývoje půdního prostředí a retenčního potenciálu lesních půd ve vztahu k chemické melioraci vápněním.

© Ústav Geologie a Pedologie | 2008 - 2018 | Developed by www.jirman.info